Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Adunari Generale (Convocator)

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
Convocator Adunare Generala Ordinara a Actionarilor: Consiliul de Administratie al SC REPACOM Obor SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Baicului nr. 31, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J40/299/1991, CUI: RO 892, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 29.07.2024, ora 12.30, la punctul de lucru din Comuna Branesti, str. Industriilor IV nr. 3, judet Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati la data de referinta 22.07.2024, cu urmatoarea ordine de zi: - Aprobarea repartizarii sumei de 2.134.193,90 lei ca dividende, suma reprezentand profitul ramas nerepartizat din exercitiile financiare anterioare. In situatia in care la data convocarii nu se realizeaza cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala se reconvoaca la data de 30.07.2024, ora 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Informatii suplimentare la tel: 0722.779.458. Presedinte CA, Floarea Constantin.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
Convocare A.G.O.A. Consiliul de Administratie al Libra Internet Bank S.A., societate bancara inregistrata in Registrul bancar sub nr. RB-PJR-40-037/1999, cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, et. 1, 6, 9, 13, Cladirea Phoenix Tower, sector 3, cod postal 032196, avand cod unic de inregistrare 8119644 si numarul de ordine in Registrul Comertului J40/334/1996, prin presedintele Consiliului de Administratie al Libra Internet Bank S.A., Radu Gratian Ghetea, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 19.07.2024, ora 17.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 18.07.2024, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea distribuirii de dividende din rezultatul financiar al anului 2023. In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de 22.07.2024, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Actionarii pot participa la adunari personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale. Procura speciala se depune la sediul societatii, conform dispozitiilor legale

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
Vladimirescu, Arad - Romania, 19/6/2024 Convocator Subsemnatul, Cristian Stefan Titu, avand functia de Administrator unic al societatii TELCOMEST SA, persoana juridica de drept roman, o societate infiintata si functionand conform legislatiei din Romania, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Arad cu nr. J02/810/2011, CUI nr. RO22233384, cu sediul social in Comuna Vladimirescu, Str. Jandarmeriei, nr. 22, Judetul Arad - Romania (in continuare denumita "Societatea"), convoaca la sediul social, in prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, pentru data de 23/7/2024, ora 10:00, ce va avea ca obiect al deliberarilor urmatoarele puncte propuse pe Ordinea de zi: 1) Prezentarea Raportului Administratorului societatii cu privire la subscrierile de actiuni din operatiunea de majorare a capitalului social al societatii, aprobata de Adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 10/9/2019, publicata in M.O. - Partea a IV-a nr. 1322/7.4.2020; 2) Prezentarea concluziilor Raportului de expertiza contabila extrajudiciara a creantelor certe, lichide si exigibile detinute de actionarul TELCOM S.p.A. asupra Societatii TELCOMEST S.A., ca urmare a imprumuturilor acordate acesteia din urma, intocmit de Societatea P&S FINCONTA S.R.L., membra a C.E.C.C.A.R. Timis cu Autorizatia nr. A 4427/25.11.2007, reprezentala legal prin administrator Popa Dan Viorel, expert contabil inscris in C.E.C.C.A.R. - Filiala Timis cu Carnet nr. 15443/2010; 3) Aprobarea valorii finale a majorarii capitalului social de la nivelul actual, de 120.000 Lei, prin noi aporturi din partea actionarilor societatii, aport in numerar si/sau in natura si/sau prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile, cu suma totala de 6.088.800,00 Lei, echivalentul sumei de 1.290.000,00 Eur, la cursul de schimb mediu de 4,72 Lei/Eur, prin emisiunea unui numar de 60.888.000 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 Lei; 4) Aprobarea modificarii prevederilor Actului constitutiv al societatii, Capitolul III "Capitalul social. Actiuni", articolul 6. "Capitalul social" si articolul 7. "Actiuni", in consecinta hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la punctele precedente ale Ordinii de Zi; 5) Numirea de imputerniciti pentru ducerea la indeplinere din punct de vedere formal a hotararilor adoptate de catre Adunarea generale a actionarilor. Documentatia aferenta punctelor de pe Ordinea de Zi sunt puse la dispozitia Actionarilor la sediul societatii in timpul orariului normal de functionare. Actionarii pot participa personal la adunare, prin prezentarea unui document de identitate, sau pot fi reprezentati de alte persoane. Reprezentarea Actionarilor in adunare se face prin imputernicire, conform prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, si conform prevederilor Actului constitutiv al societatii. In cazul in care in prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala a Actionarilor se va intruni in cea de a doua convocare in data de 24/7/2024, la aceeasi ora, in acelasi loc cu cele ale primei convocari si cu aceeasi Ordine de Zi. Administrator unic, Cristian Stefan Titu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 31 May 2024
Convocare: Administratorul unic al S.C. IAMSAT Muntenia S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr.3-5, Cladirea City Gate, South Tower, etaj 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703, in temeiul: -dispozitiilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, -prevederilor art.13 din Actul Constitutiv al Societatii, Convoaca: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27 iunie 2024, ora 14,00, la sediul societatii din Bucuresti, Piata Presei Libere nr.3-5, Cladirea City Gate -Turn Sud, etajul 4, sector 1. Doar persoanele care sunt inregistrate la sfarsitul zilei de 25 mai 2024 (data de referinta) in Registrul Actionarilor tinut de Societate ca actionari ai Societatii, au dreptul de a participa si vota in cadrul A.G.O.A. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor: 1. Numirea unui nou administrator unic al Societatii. 2. Desemnarea persoanei sau persoanelor care vor efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararii adoptate de adunarea generala ordinara din data de 27 iunie 2024 sau 28 iunie 2024. In situatia in care, la data stabilita, Adunarea Generala Ordinara nu se poate intruni, datorita nerealizarii majoritatii cerute de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, aceasta se reconvoaca la data de 28 iunie 2024, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Documentele si materialele informative referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor, precum si formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul Societatii, incepand cu data publicarii prezentei Convocari. Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator unic se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Actionarii pot vota in Adunarea Generala personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice. Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala in original se depune la sediul Societatii, conform dispozitiilor legale. Informatii se pot obtine la tel. 031.228.71.00, 0740.100.600 sau la sediul Societatii. Administrator Unic IAMSAT Muntenia S.A. ing. Sergiu Ruxanda

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 31 May 2024
Convocator. Prin prezenta se convoaca Adunarea Generala a membrilor Composesoratului Baia in ziua de 31 Mai 2024 la Caminul Cultural din localitatea Baia, com. Varadia de Mures, incepand cu ora 16. In cazul in care la aceasta intalnire nu se vor prezenta suficienti membrii pentru a se realiza cvorumul necesar votarii, intalnirea se va reprograma peste o saptamana, la aceiasi ora si in aceiasi locatie. Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea situatiei financiare a Asociatiei pe anul 2023. 2. Stabilrea directiilor de dezvoltare ale Asociatiei pentru anul in curs. 3. Diverse.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 31 May 2024
CONVOCARE

Administratorul unic al VULTURILOR LOGISTIC PARK S.A. , persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Vulturilor, nr. 31, sectorul 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/8693/1992, cod unic de inregistrare 324953, in temeiul prevederilor din Actul Constitutiv si al art. 117 din Legea nr. 31/1990, modificata si republicata,
CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA) pentru data de 02.07.2024, la orele 12, la sediul societatii, din Bucuresti, sectorul 3, Str. Vulturilor, nr. 31.
La Adunarea Generala sunt invitati sa participe toti actionarii aflati in evidenta Registrului Actionarilor la data de 01.07.2024.

Pe ordinea de zi a AGEA sunt inscrise urmatoarele puncte:

1.Indreptarea erorilor materiale cu privire la numarul de actiuni detinute de actionarul Ionescu Constantin (23.142 actiuni in loc de 23.156 actiuni), precum si cu privire la procentul total de participare la capitalul social al actionarilor prezenti la adunare (96,3786% in loc de 96,4374%), strecurate in hotararile AGEA din 13.10.2021, AGEA din 17.01.2022, AGOA din 26.05.2022, AGEA din 23.02.2023, AGOA din 29.05.2023, AGEA din 31.01.2024 si AGEA si AGOA din 12.03.2024 precum si in procesele-verbale ale sedintelor acestor adunari.
2.Diverse.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau actul constitutiv, se convoaca si se fixeaza o a doua AGEA pentru data de 03.07.2024, cu aceeasi ordine de zi, cu incepere de la orele 12, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 3, Str. Vulturilor nr. 31.
Documentele privind problemele incluse in ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocarii.

Administrator unic,
Ionescu Ionut Cornel

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 30 May 2024
Asociatia Colectionarilor de Insigne din Romania (ACIR) cu sediul in Deva, bd. Decebal, bl.24, sc I, convoaca Adunarea Generala in datade 1.06.2024, ora 16:00. la Centrul Cultural "Dragan Muntean", P-ta Victoriei 4, Deva 330085, jud. Hunedoara cu agenda: situatia financiara, actualizare tabel membri, cotizatia anuala, modificare Statut, imputernicire presedinte.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Ziarul Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Ziarul Libertatea - calcul pret

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Libertatea - Factura proforma

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Libertatea - Date de aparitie

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Libertatea - Modalitati de plata

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
22 Jun 2024
#boycotAustria